ИСъТОЧЬниКЪ

Вотъ ТЕ - ЗА... ТО!...

А  те - ЗА... ЭТО!!...

МеЖЬ  НИми...БОЛЬшиНЪсъТЪво...

УвеРеНЫ и ВеРяТЪ в... ЭТО...

СоВсеМъ неМъНоГО ...МеНЬшиНъсъТЪво...

- НО ПРАВЪ ТО КТО?!...

- КТО ВеРиТЪ  СъЛеПО?!...

- ИЛЬ КТО раЗуМЕНЪ  ДО НеБЕСЪ?!...

- А ОшиБаЮТЪсЯ  ОБои!!!...

- И ТАМЪ... и ТУТЪ...ИХЪ МАНИТЪ...БЕСЪ!...

  БОГЪ  СОЗЪДАЛЪ  ВСЁ!!!...

  УРАВНОВЕСИЛЪ!!!

  ДА - ВСЕ СоЗъДаНИя СъВОи!!!

  ДА...ТОЛЬКО ДУШИ - ЧАсъТИ СеРЪДЪ ЦА...

  ОСЬтаВИЛЪ БъЛиЖЕ КЪ ЦеНЪ ТЪРУ...

 - ТЪРИ!!!

  КТО  ТъРЁТЪ и ТъРЁТЪ...МАхиНУ  ИСЪТИНЪ...

  КТО  ОТЪделяЕТЪ  СъВЕТЪ  ОТЪ ТьМЫ...

  ОТЪроЕТЪ  ТОТЪ...  ИСъТОЧЬниКЪ  ЖиЗъНИ!!!

  РОДъниКЪ ДЛЯ СеРЪДЪ ЦА и ДУШИ!!!...

  ТЪРИ


Рецензии