Бархьдеш

Иш дунъяличиб бархьдеш
Сархес чили виубси?
 ГIяламлизи нукьсандеш
Сен ишцад тIинтIбиубси?

Ца ванзала адамти
БутIили саб кьукьначи:
Мискинти, давлачебти,
ТалихIчебти, язихъти...

Илкьяйда хIербирули
Саби , мягIна агарли.
Сахаватли ва шадли
ГIямру деркIес дигули.

Ца лев, пякьир, хIялалли
Дуги-хIери узуси.
Сунечи хъарси кулпет
Абикьес къайгъназивси.

КIиэсил, гIямултачил
Кани тапцадбарибси.
Алавчарти маза-мас
Ца сунези дуцибси.

ХIярамзадаби бахъал
Саби иш дунъяличиб.
Далдикахъес гьар секIал
ДулгехIе Аллагьлизи.


Рецензии