ВО ОО ЛЯ Яя!!!

ИО ОО АН!!!... КЪРЕСЪТЪ ИиЛЪ!!... ВЪ  ИО РЪ ДА НЕ!...

   -  СА МО ГО!!!... Ии СУ СА!!... ХЪРИСЪТА!... -

Ии... ЕеТО ОО!... ЕеГО ОО!!...

   -  НА ЗЪ НА ЧЕ НЬ Ее!!!... -

   -  ООНЪ!... Ии СЪ ПОЛЪ НИ ЛЪ!!... ВО ОО ЛЮ Юю!!!...

   -  ОО ТЪ ЦА Аа!!!... -

     АА

 


Рецензии