Кьисматла кьялшубазир

Лерри бикIар ца рурси
Марти дигай дихьибси,
Дигес хIейгулихьалли,
ХIейгахъес хIерируси.

Урши хъумартес или
Се дигара бирулри.
Камси манзил дикалри,
ГIурра уркIи изулри.

Жан урши чеваалри
Дунъя шалабирулри.
Гьар-секIал, вайси-гIяхIси,
Лерил гьунчидиркулри.

Урши мякьлав виалри,
Я кьацI гьанхIебиркулри.
Милиги, дигусила,
ХIерлизирад ихъулри.

Сепайда!ДецI рурсила
Аги чилра балуси.
Гьанбушес иличила
Сари урухрикIулри.

Дурхъал низам дубурла
Буэсра хIейгулири.
УркIила халал дардра
Чекасес къиянлири.

Хъали белшес замана
Жявлил баили сабри,
Амма уркIили кьабул
ЦархIил хIейрули сайри.

Дашули сари дусми
УркIила гIязабтазир.
Чина риркусал или
Кьисматла кьялшубазир.


Рецензии